عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
راهکارهای شناخت بازارهای هدف صادراتی 1397/07/11 1397/07/29 6 ساعت 2,250,000
مدیریت سازمانهای پیچیده 1395/09/06 1395/10/02 32 ساعت 8,000,000