عنوان دوره:
روشهای کمی در مدیریت

هدف دوره:
آشنایی با جایگاه اطلاعات غیرقطعی در مدیریت و ایجاد مهارت بکارگیری تکنیک وابزارهای آماری لازم برای یک مدیر

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
48 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
8,000,000ریال

شرح دوره:

رئوس مطالب :

 •      تشریح شرایط قطعی و غیر قطعی برای تصمیم­گیری و رویکرد علم در این خصوص
 •      آشنایی با اصول علم احتمالات
 •      توصیف داده­ها: معرفی شاخص­های تمرکز، پراکندگی و ابزارهای گرافیگی
 •      معرفی توابع توزیع گسسته شامل:  دو جمله­ای
 •      معرفی توابع توزیع پیوسته شامل: توزیع نرمال و t
 •      قضیه حد مرکزی
 •     روش­های نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه در مطالعات آماری
 •      تشریح مفهوم آزمون فرض و خطای نوع اول و دوم
 •      آزمون­های فرض
 •      فرایند مدل­سازی ریاضی و ارائه تاریخچه تحقیق در عملیات
 •      برنامه ریزی ریاضی و ویژگی های آن
 •      مدلسازی خطی (مفروضات و ویژگی ها)
 •      حل مدل های خطی تفسیر آن و تحلیل حساسیت آن با نرم افزاررایانه­ای
 •      مدل­سازی عدد صحیح و حل آن با نرم­افزار رایانه­ای
 •      آشنایی با مسائل برنامه ریزی  MADMو ویژگی های آن
 •      آشنایی با برنامه ریزی سلسله مراتبیAHPو کاربرد آن

مطالب اختیاری:   آزمون های ناپارامتری، همبستگی و رگراسیون، آنالیز واریانس، رابطه متغیرهای کیفی ، تحلیل عاملی،برنامه ریزی آرمانی، روش topsis، روش آنتروپی، مدل­های شبکه و درخت تصمیم.

 • نرم­افزار:
 •   SPSS
 •   EXCEL
 •   WINQSB
 •   Expert choice

 

زمان برگزاری دوره: متعاقباً اعلام می گردد.

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل دارای مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره