عنوان دوره:
اقتصاد برای مدیران 1 و 2

هدف دوره:

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
48 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
12,000,000ریال

شرح دوره:

سرفصل:

 • چهارچوب مدل اقتصاد کلان
 • عرضه کل و تقاضای کل
 •  تعادل و عدم تعادل در بازارهای پول (نوسانات نرخ بهره) بازار کالا و خدمات (نوسانات نرخ تورم)
 • تجارت خارجی (نوسانات نرخ ارز)
 • کاربرد حسابهای ملی
 • تحلیل تقاضا –الگوهای تقاضا –رابطه تقاضا با درآمد –جمعیت (ضریب جینی )
 • تحلیل سرمایه گذاری –منابع سرمایه و تقاضای سرمایه –ساختار نرخ بهره –فرآیند انباشت سرمایه و تاثیرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی.
 • تحلیل هزینه های دولتی –بودجه عمومی –اندازه دولت –تحلیل نقش دولت در اقتصاد –تحلیل بخش خارجی اقتصاد –صادرات و واردات –زیر ساخت ها –قانونگذاری –کارایی و کفایت نظام بانکی.
 • نظریه های توسعه اقتصادی
 • مرور گذرا بر تئوریهای رشد و توسعه –مدلهای توسعه در کشورهای نوظهور- عملکرد تاریخی رشد و توسعه اقتصاد در کشورهای صنعتی غربی.
 • اقتصاد ایران
 • تحلیل های نظری اقتصاد ایران در بخش های کشاورزی- صنعت و خدمات –تحلیل نقش نفت و گازدر اقتصاد ایران.
 • بررسی های کاربردی انتشارات رسمی اقتصادی کشور . گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 
 • مقدمه و کلیات :  تعریف مدیریتی علم اقتصاد _ علت ارائه درس اقتصاد برای مدیران _وجوه تمایز درس اقتصاد برای مدیران با دروس مطروحه در دانشگاه ها_محدودیت منابع _ منحنی امکانات تولید _تصمیم گیری در شرایط محدودیت ها.
 • تقاضا : وجوه گوناگون تقاضا _ مبانی علمی تقاضا _ انگیزه های تقاضا کننده _ عوامل تعیین کننده میزان تقاضا _ آثار تقاضا _کشش قیمتی و درآمدی تقاضا _کاربرد کشش تقاضا _   تصمیم گیری های روزمره مدیران _ استثناهای قانون تقاضا.
 • هزینه های تولید :هزینه های ثابت و متغیر و نهایی _ هزینه های سرمایه گذاری _ تصمیم گیری    برمبنای ارزش فعلی هزینه ها _هزینه های جاری کوتاه مدت و بلند مدت _استخراج منحنی عرضه از منحنی هزینه نهایی.
 • عرضه: وجوه گوناگون عرضه _ عوامل تعیین کننده میزان عرضه _مبانی علمی عرضه _ انگیزه های عرضه کننده _ آثار عرضه _کشش های عرضه _کاربرد کشش عرضه _ طرح مسئله رانت ها و مالیات ها و اثرات آن بر عرضه و قیمت نفع مصرف کننده و تولید کننده و آثار دخالت دستهای خارجی بر بازار و تغییر نفع های مصرف کننده و تولید کننده.
 • بازارها : مکانیزم عملکرد بازار آزاد _ مکانیزم عملکرد قیمت ها _ساختار، رفتار و عملکرد بازار _شرح ویژگی های انواع بازارهای رقابت کامل _ رقابت انحصاری _ رقابت ناقص فروش _ بازار انحصاری
 • حسابهای ملی :نحوه تدوین حسابهای ملی _سرفصل حسابهای ملی _ تقاضای کل _ عرضه کل _ تعادل و عدم تعادل _ تولید ناخالص ملی و داخلی_ عملکرد بخش های گوناگون اقتصاد _ قیمت های ثابت و جاری _ درآمد ملی _ درآمد سرانه _سیاست گذاری های اقتصادی مدیریت تقاضا.
 • بخش خارجی اقتصاد : شرح تراز پرداخت ها _ سرفصل حسابها (حساب جاری _حساب سرمایه )_ تحلیل های صادرات و واردات کالا و خدمات _ گردش حساب سرمایه .
 • بخش پول : نقدینگی بخش خصوصی _ تئوری مقداری پول _ تورم _ شاخص های کالاها و خدمات مصرفی و تولیدکنندگان و خدمات.

 

زمان برگزاری دوره:

متعاقبا اعلام می گردد.

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل دارای مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره