عنوان دوره:
طراحی و تدوین استراتژی های رقابتی

هدف دوره:

تاربخ شروع:
1397/01/28

تاریخ پایان:
1397/01/28

تاریخ شروع ثبت نام:
1397/01/20

تاریخ پایان ثبت نام:
1397/01/28

مدت دوره:
2 ساعت

ظرفیت دوره:
15

هزینه دوره:
رایگانریال

شرح دوره:

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

سازمان مدیریت صنعتی یزد

تلفن تماس:

03538223333

ثبت نام در دوره