عنوان دوره:
رفتار سازمانی

هدف دوره:

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
16 ساعت

ظرفیت دوره:
50

هزینه دوره:
رایگانریال

شرح دوره:

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

ثبت نام در دوره