مقدمه:

اهداف کلی این دوره, بحث و بررسی موارد مختلف و متنوع عملیات بازرگانی در سازمان‌های تولیدی و خدماتی کشور و آشنا ساختن مدیران بازرگانی سازمان ها با تغییر و تحولات سریع این حوزه در کشور و جهان می‌باشد‌.

محتوای دوره:

  • تجارت بین الملل و سیرتحولات آن
  • بازاریابی و مدیریت بازار
  • مذاکره و قراردادهای بازرگانی
  • مدیریت خرید و سفارشات خارجی
  • دیریت خرید و تدارکات داخلی
  • مدیریت فروش داخلی
  • مدیریت صادرات و فروش خارجی
  • مدیریت حمل و نقل
  • مسائل گمرگی

روش تدریس:

باتوجه به تجربیات و تحصیلات شرکت‌کنندگان در دوره و نیازهای آموزشی مشترک آنان، سعی خواهد شد مباحث هر دوره " کاربردی و تخصصی" باشد و درضمن " مفاهیم نظری " نیز در حد نیاز مطرح گردد.

نحوه برگزاری:

دوره های آموزشی اغلب به صورت یک نیم روز در هفته (5 ساعت) برگزار خواهد شد . البته برای سازمان ها و سایر مشتریان حقوقی، متناسب با شرایط ایشان و توافق فی مابین به صورت اختصاصی نیز برگزار می گردد.

مدرسین دوره:

مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که مورد تائید سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهینامه ها:

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره بیش از 75درصد کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان اعطاء خواهد شد. بدیهی است در غیر اینصورت گواهینامه صادر نخواهد شد.

نکته: در مورد درس ها و دوره هایی که آزمون پایانی، انجام پروژه و فعالیت های مشابه دارند، کسب امتیاز لازم درآن ها علاوه بر طی کردن 75 درصد کل ساعت دوره نیز ملاک است.

مخاطبین:

مدیران، کارشناسان و تمامی علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و سازمان توسعه دهند.